Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Binnen Groepspraktijk JUNO hechten we groot belang aan de bescherming van je persoons- en gezondheidsgegevens en verwerkt iedere psycholoog deze met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid ervan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat je als persoon geïdentificeerd kan worden. We houden ons aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die je als cliënt/patiënt hebt (waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG, de Wet op Patiëntenrechten en de Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg). Deze gegevens worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Je persoons- en gezondheidsgegevens worden verwerkt door jouw psycholoog binnen Groepspraktijk JUNO. De klinisch psychologen zijn Livia Anquinet, Leentje Keppens en Sam Lathouwers, werkzaam te Molenbergstraat 97, 1700 Dilbeek. De arbeidspsycholoog-coach is Dorien Zelderloo, werkzaam te Molenstraat 83, 1700 Dilbeek.

Contactverzoeken (via het online contactformulier op deze website) worden verstuurd via een beveiligde mailserver (www.one.com) en worden enkel geraadpleegd door de coördinator en de psycholoog die jouw begeleiding opstart.

Welke gegevens worden verzameld?

  • je naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, INSZ- of rijksregisternummer, hulpvraag, persoonlijke antecedenten, je verwachtingen (je gezondheidsdoelen en je wilsverklaringen), het chronologisch overzicht van de versterkte gezondheidszorg & geneesmiddelen met opgave van type en datum, eventuele verwikkelingen en evolutie van de aandoening
  • gegevens van andere relevante behandelaars (je huisarts, vorige psycholoog, psychiater, psychodiagnostisch centrum e.a.) en gegevens van je vertrouwenspersoon
  • de data van de sessies, inclusief afspraken die zijn verzet of waarop je niet aanwezig was
  • aantekeningen over de inhoud van de sessies
  • eventueel informatie over familieleden en familiale antecedenten, voor zover dit relevant is voor de begeleiding
  • informatie die je psycholoog krijgt van derden, die relevant is voor de begeleiding (attesten, verwijsbrieven, verslagen van andere begeleidingen, diagnostische verslagen, testresultaten, adviezen e.a.)
  • informatie die je psycholoog zelf opmaakt voor derden (aanwezigheidsattesten, verslagen, doorverwijzingen e.a.)
  • informatie die je je psycholoog bezorgt in het kader van de begeleiding (huiswerkopdrachten, persoonlijke notities, foto’s e.a.)
  • informatie uitgewisseld tussen jou en je psycholoog, in het kader van de begeleiding (e-mails, tekstberichten e.a.)
  • eventueel foto’s van opdrachten, aantekeningen op een whiteboard of persoonlijke nota’s in de sessie

Waarom worden deze gegevens verzameld?

​We verzamelen deze gegevens om je een kwaliteitsvolle zorg inzake preventie, diagnose en behandeling te kunnen bieden (AVG artikel 9.1.f).

Indien je hiervoor je schriftelijke geïnformeerde toestemming gegeven hebt, wordt jouw e-mailadres ook gebruikt voor communicatie (in de vorm van een nieuwsbrief) over workshops, nieuws over onze praktijk en interessante literatuur. Indien je deze communicatie niet langer wenst te ontvangen, kan je je hiervoor steeds uitschrijven onderaan elke communicatie die wij je via e-mail sturen.

Het delen van gegevens met anderen

Je psycholoog is bij wet gebonden door het beroepsgeheim tijdens en na het beëindigen van de begeleiding.

Alle verzamelde persoons- en gezondheidsgegevens vallen onder het beroepsgeheim (AVG artikel 9.3). In het belang van jouw begeleiding kan informatie uitgewisseld worden tijdens supervisie en intervisie met collega’s (o.a. je huisarts, psychiater, of andere hulpverleners met wie je een behandelrelatie hebt) die ook gebonden zijn aan het beroepsgeheim. Enkel informatie die noodzakelijk is voor jouw behandeling wordt gedeeld met je huisarts (o.a. de opstart van je begeleiding), o.a. via het Elektronisch Patiëntendossier InnoPsy volgens de normen van de nieuwe privacywetgeving (GDPR). Indien je dit weigert, dien je dit schriftelijk en ondertekend aan je psycholoog te bezorgen.

In het kader van terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen worden jouw gegevens enkel op jouw verzoek gedeeld met jouw ziekenfonds. Indien je psycholoog opgeroepen wordt voor een getuigenis in rechte (d.i. een mondelinge of schriftelijke getuigenis onder eed voor de hoven en rechtbanken of voor de onderzoeksrechter), dan heeft je psycholoog de wettelijke toelating om te antwoorden op de vragen van de rechter.

Indien het dossier betrekking heeft op een begeleiding met verschillende partijen (een koppel, gezin, e.a.), dan is toestemming van beide partijen nodig.

In uitzonderlijke gevallen zoals een noodsituatie is je psycholoog bij wet verplicht om het beroepsgeheim te doorbreken. Er is dan sprake van een duidelijk en acuut gevaar voor jezelf (zelfmoorddreiging) of anderen (dreiging tot moord) dat op geen andere manier kan worden afgewend. Daarom vraagt je psycholoog aan het begin van de begeleiding altijd naar de contactgegevens van jouw huisarts en een vertrouwensfiguur.

Een beperkt aantal persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor de financiële afhandeling van je consultatie en voor boekhoudkundige verwerking.

Bepaalde gegevens kunnen eventueel worden opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek (QIT-online e.a.). Deze gegevens worden geanonimiseerd gedeeld. Alle verwerking gebeurt door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Voor loopbaanbegeleiding geldt vertrouwelijkheid, annuleringsvoorwaarden, verslagen, e.a. volgens de regels van de VDAB en Facet.

Hoe lang en op welke manier worden uw gegevens bewaard?

​Je dossier dient volgens de wettelijke bepalingen gedurende minimum 30 jaar en maximum 50 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot je dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Papieren dossiers (persoonsgegevens, sessieverslagen, mails e.a.) bewaart je psycholoog op een veilige, afgesloten plaats. Elektronische gegevens worden door je psycholoog opgeslagen op een beveiligde harde schijf of cloud-omgeving met een paswoord dat enkel bij je psycholoog bekend is.

 Je rechten als cliënt

​Je hebt het recht om je dossier (onder voorwaarden) in te zien, en objectieve gegevens (zoals wijziging van contactgegevens of familiale toestand) te verbeteren of documenten toe te voegen. Je psycholoog wisselt geen gegevens uit met personen of organisaties buiten de Europese Unie. Ingeval van een uitzonderlijk datalek, waarbij belangrijke van jouw persoonsgegevens uitlekken, brengt je psycholoog je daarvan op de hoogte en geeft je psycholoog dit door aan de bevoegde instanties.

Met bijkomende vragen over de verwerking van je gegevens kan je altijd bij je psycholoog terecht.

Met klachten kan je je wenden tot:

De Psychologencommissie: www.compsy.be/nl/client en www.compsy.be/nl/klacht
De Gegevensbeschermingsautoriteit (“Privacycommissie”): www.gegevensbeschermingsautoriteit.be