Aanmelding
Aanmelden gebeurt na doorverwijzing of op jouw initiatief, en kan telefonisch, per e-mail of via het contactformulier. We bevragen je identificatiegegevens en je hulpvraag. Vervolgens plannen we samen een intakegesprek in.

Intakegesprek
In dit eerste kennismakingsgesprek nemen we de tijd om jou te ontvangen en aandachtig te luisteren naar jouw moeilijkheden en (hulp)vragen. Samen maken we een duidelijk beeld van je huidige klachten en krachten alsook die van jouw omgeving. We stellen onze manier van werken aan je voor en stemmen af of dit aansluit bij jouw verwachtingen. Tot slot maken we met jou praktische afspraken rond o.a. het annuleren van een afspraak en het opmaken van verslagen (zie ook hieronder op deze pagina). Door het vastleggen van een (vervolg)afspraak bij je psycholoog en het ondertekenen van het intakeformulier ga je akkoord met deze voorwaarden.

Sessies
Alle sessies zijn op afspraak. Voor een goede continuïteit van je proces kan je best steeds 2 afspraken vooruit inplannen.

Tarieven
Binnen Groepspraktijk JUNO vragen we per sessie een honorarium. Betaling gebeurt cash of via de payconiq- of bancontact-app aan het einde van elke sessie. Er is geen Bancontacttoestel aanwezig in de praktijk.

Voor sessies in uitzonderlijke omstandigheden (zoals op feestdagen of tijdens verlof van je psycholoog) kan €5,50 extra aangerekend worden.

Onze tarieven volgen de indexering van lonen en sociale bijdragen gebaseerd op de gezondheidsindex (https:/statbel.fgov.be/).

Vanaf 1 september 2024 zijn na indexering onderstaande tarieven van toepassing.

In geval van problemen met (tijdige) betaling zijn er juridisch gedekte procedures die in gang kunnen gezet worden. De kosten van aangetekend schrijven (na eerste herinnering) en inschakelen van onze partner DUFLOU – VAN EESBEECK BV BVBA deurwaarderskantoor (na aangetekend schrijven) worden integraal aan de cliënt aangerekend.

Loopbaancheque en logo facet naast elkaar

Terugbetaling

Voor iedereen via de mutualiteit:

De mutualiteiten of sommige verzekeringen betalen de prestaties van psychologen geheel of gedeeltelijk terug binnen bepaalde grenzen en voorwaarden. We raden je aan om voor meer informatie zelf contact op te nemen met de mutualiteit of verzekering waarbij je aangesloten bent.

Voor een selectieve doelgroep via het RIZIV:

Vanaf januari 2022 is het voor een kleine groep mogelijk om beroep te doen op (een beperkte) terugbetaling via het RIZIV. Een individuele sessie bedraagt dan €11 (of €4 in geval van verhoogde tegemoetkoming), een groepssessie €2,50. Het gaat om kwetsbare mensen met lichte tot matige psychische klachten die tot nu de weg naar psychologische hulp niet vonden. Aangezien dit om een proefproject (tot 2024) gaat, volstaat het voorziene budget door de overheid helaas niet om alle cliënten en psychologen al meteen te laten starten in dit nieuwe systeem. Binnen onze praktijk is Livia Anquinet geconventioneerd voor dit project.

Meer info omtrent dit project en de toelatingsvoorwaarden vindt u hier.

Verhinderd
We maken graag tijd en ruimte voor jouw begeleiding. Uit respect voor andere cliënten, je eigen proces en onze tijd, vragen we om consultaties die niet kunnen doorgaan ten laatste 2 volledige werkdagen (48u) op voorhand te annuleren of te verplaatsen. Dit doe je door je psycholoog telefonisch, per sms of via e-mail te verwittigen. Dit geeft hem/haar de mogelijkheid om alsnog een andere cliënt de afspraak aan te bieden.

Gebeurt dit niet of niet tijdig, dan wordt deze consultatie (deels) in rekening gebracht. Bij een eerste keer niet tijdig verwittigen, betaal je 50% van de sessie. Vanaf een tweede keer niet tijdig verwittigen, vergoed je de volledige sessie. In het geval van overmacht (ziekte, overlijden, ongeval of plots veranderde weersomstandigheden) wordt 20% van de sessie aangerekend. Dit ter compensatie van het geleden financiële verlies van je afspraak, de reeds getroffen voorbereidingen voor je sessie, en de te betalen huur door je psycholoog.

In het belang van de begeleiding is het best zo weinig mogelijk af te bellen. Je psycholoog is in dat geval niet verantwoordelijk voor gemiste sessies of een eventuele grotere tijdspanne tussen jouw sessies. Het agenda van je psycholoog is het referentiepunt en de enige juiste bron voor de afspraken.

Verslagen
Je psycholoog kan een verslag opmaken van je begeleiding indien het gebruikt wordt voor geoorloofde doeleinden (bv. informatiedeling tussen collega-hulpverleners, zoals je huisarts, in het belang van jouw begeleiding). Het verslag wordt met zorg geschreven, bewoordingen afgewogen, en opgemaakt zonder inhoudelijke details (zoals bv. diagnose of oordeel over arbeidsgeschiktheid). Zich beroepend op deontologische en juridische regels en met de eer en waardigheid van het beroep kan je psycholoog ook beslissen om geen verslag af te leveren.

Verslagen worden minimaal 7 werkdagen tevoren aangevraagd en worden door jou en je psycholoog ondertekend voor extern gebruik (informed consent). Een duplicaat wordt bijgehouden in je dossier. Zie ‘tarieven’ voor de kostprijs voor het afleveren van een verslag.

Elektronisch Patiëntendossier (EPD)
Binnen Groepspraktijk Juno maken sommige collega’s gebruik van Mediris Multi, een elektronisch patiëntendossiersysteem (EPD) dat toelaat om informatie te delen met je huisarts.

Dit EPD werkt volgens de normen van de privacywetgeving (GDPR). Administratieve gegevens, berichten en verslagen worden veilig gedeeld en bewaard in je patiëntendossier. De gedeelde informatie beperkt zich tot wat strikt noodzakelijk is en uitsluitend jouw belang dient op vlak van de continuïteit of de kwaliteit van je therapie. Je psycholoog zal je hierover steeds actief informeren (Art. 14 van de deontologische code – het gedeelde beroepsgeheim van psychologen).

Je kan ten allen tijde je keuze herroepen. Het EPD is kosteloos.

Wachten (voor sessies in de Molenbergstraat)
We vragen je steeds te wachten in de wachtkamer en niet in de gang voor de deur van het therapielokaal omwille van de rust en de privacy van andere cliënten. Gelieve je kind niet te lang voor én na de sessie te laten wachten in de wachtkamer.

Klachten en suggesties
Je kan je vragen, opmerkingen, klachten of suggesties betreffende onze werking van Groepspraktijk JUNO richten aan je psycholoog of de coördinator Livia Anquinet (livia@groepspraktijkjuno.be of 0468 17 75 03).

Informatie voor doorverwijzers
Samenwerking met doorverwijzers vinden we erg belangrijk. Neem gerust contact met ons op.